Informacja katastralna powiatu iławskiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu

Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Ortofotomapa GUGiK
NMT-cieniowanie
Mapa topograficzna
Zdjęcie lotnicze
OpenStreetMap >Info<
Tereny zamknięte
Drogi
Drogi krajowe
Drogi wojewódzkie
Drogi powiatowe
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Kontury klasyfikacyjne
Oznaczenia konturów
Użytki gruntowe
Oznaczenia użytków
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki projektowane
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Adresy
Sytuacja
Rzeźba
Uzbrojenie
Sieć ciepłownicza
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć niezidentyfikowana
Sieć specjalna
Urządzenia
Sieci projektowane
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Osnowa pozioma - archiwalna
Sekcje układu 65
Zabytki
Atrakcje turystyczne
Obiekty użyteczności publ.

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg